அர்கன்ஸாஸ் தமிழ் சங்கம்

Click here to edit subtitle

Upcoming Event

 

Meet at Park

When: August, 2021

Time: 11:00 AM

Where: TBD

For more details contact

[email protected]

Phone: 501-291-1170

Tamil Class

Tamil Classes are conducted every Friday 7:00 PM to 8:00 PM in Terry / Thompson Library Hall. 

For more details

[email protected]

Sujatha @ 501-217-4035 

Newsletter 

Latest Edition Read Now

Please Submit the article for next Edition before 21 of every month

For more details

[email protected]

Mazhil @  501-258-7260 


வணக்கம்


"மன்பதை எல்லாம் தமிழால் வாழவேண்டும்;
மல்குபெயர் செந்தமிழாய் மலர வேண்டும்;
அன்பகமாய் தமிழரகம் தமிழ ணிந்து,
இன்ப நிழற் பூஞ்சோலை கல்விச் சாலை
இயலிசை நாடக மேடை கோயிலெல்லாம்
தென்றமிழே நடம் புரியத் தமிழ ராட்சி
செந்தமிழின் ஆட்சியெனத் திகழ்வ தென்றோ?"

     Arkansas Tamil Sangam (ARTS) is a secular organization in Little Rock the capitol, city of Arkansas state, USA, created to cultivate, promote, foster, and develop the advancement of knowledge in Tamil language and literature and to promote the exchange of ideas and understanding between the peoples of Tamil and other cultures.   

   ARTS has been serving the Tamil speaking community of Little Rock, Arkansas and surrounding areas for more than 15 years.    

    We sincerely thank the entire ARTS Family for your continued support and patronage. We are open to all persons interested in promoting the Tamil language and culture.